Anunț concurs 

anunt concurs

Anunț concurs secretar

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI cu sediul în localitatea RĂCĂCIUNI, str. Atta Constantinescu, nr. 855, organizează concurs de ocupare a următorului post:

 

1 POST SECRETAR  – post contractual  vacant pe perioada nedeterminată, conform legislației in vigoare.

Concursul se va desfășura la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE RĂCĂCIUNI, astfel:

– Proba scrisă:  15.01.2021  ora 09.00

– Proba practică : 15.01.2021 ora 13.00

– Proba interviu : 20.01.2021  ora 09.00

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru SECRETAR : Studii medii/superioare.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta dosarul de înscriere  pana la data de 05.01.2021, la secretariatul unității.

Relatii referitoare la organizarea concursului:

Date contact: 0234251252, 0748156022

E-mail: samracaciuni@gmail.com

 

Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de secretar, durata contractului individual de muncă nedeterminat – post vacant

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia
1 Depunerea dosarelor candidaţilor 21.12.20.-05.01.21  9,00 – 13,00 Secretariat
2 Selecţia dosarelor 06.01.2021 9,00 – 12,00
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.01.2021 12,30 Avizier
4 Depunerea contestaţiilor 06.01.2021 13,00 – 14,00 Secretariat
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 06.01.2021 15,30 Avizier
6 Proba scrisă 15.01.2021 9,00 Sala de examen
7 Proba practică 15.01.2021 13,00 Sala de examen
8 Afișarea rezultatelor 18.01.2021 10:00 Avizier
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 18.01.2021 11:00 – 12:00 Secretariat
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 18.01.2021 15,00 Avizier
10 Susţinerea interviului 20.01.2021 9,00 Sala de examen
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 20.01.2021 12,00 Avizier
12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 20.01.2021 12,30 – 13,00 Secretariat
13 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 20.01.2021 15,00 Avizier
14 Afişarea rezultatelor finale 20.01.2021 16,00 Avizier

CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Studii : medii/superioare ;
 • Vechimea în specialitate: nu se solicită;
 • Cunoștințe de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și cunoștințe de utilizare e-mail;
 • Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • Cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ;

 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate)
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model european însoţit de documente justificative

     Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

 

TEMATICA

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar
 2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar
 3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar
 4. Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare
 5. Duplicate ale actelor de studii
 6. Documente școlare
 7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi
 8. Arhivarea și circuitul documentelor
 9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

 

B I B L I O G R A F I E

 1. Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
 3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare
 4. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic ți didactic auxiliar, actualizată
 5. Legea 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 6. HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
 7. HG 286/2010 și HG 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 8. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011
 9. Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice
 10. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200”
 11. Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
 12. Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
 13. HG 500/2011 și HG 905/2017 privind Registrul general de evidență al salariaților
 14. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare
 15. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – 100 de puncte
 • Proba practică- 100 de puncte
 • Interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.