Anunt / Posturi vacante

Nr. 2712 din 14 septembrie 2017

Școala Gimnazială Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău, scoate la concurs următoarele posturi vacante:

 • Un post cu ½ normă de contabil la Școala Gimnazială Răcăciuni;
 • Un post de secretar 1/1 normă la Școala Gimnazială Răcăciuni;
 • Un post de îngrijitor1/1 normă la Școala Primară Gâșteni

Condiții:

 1. Pentru ½ normă de contabil:
 • Studii superioare în domeniu
 1. Pentru postul de secretar:
 • Studii medii cu bacalaureat/ studii superioare
 • Cunoștințe operare calculator
 1. Pentru postul de îngrijitor:
 • Studii medii

Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale Răcăciuni, astfel:

 Pentru contabil și secretar:

11 octombrie 2017 , ora 9,00 -  probă scrisă;

12 octombrie 2017, ora 9,00 – proba de interviu;

 Pentru  îngrijitor:

11 octombrie 2017 , ora 9,00 -  probă scrisă;

12 octombrie 2017, ora 9,00 – proba practică;

12 octombrie 2017, ora 10,00 – proba de interviu;

Dosarele pentru concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Răcăciuni până la data  de 2 octombrie 2017 ora 16,00.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare (L-V), la telefonul 0234/251252 sau personal la secretariatul școlii.

Documente / Dosar concurs ingrijitor

I. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere 
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL(unde este cazul)
 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model european însoţit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

 1. TEMATICA DE CONCURS:
 • Sarcini de serviciu obligatorii
 • Obligațiile angajatului privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor P.S.I.
 • Obligațiile angajatului privind respectarea normelor de igienă la locul de muncă
 • Gestionarea bunurilor din unitatea școlară

III.  PROCEDURA DE SELECȚIE

III.1. Probe de concurs:

 1. a) selecţia dosarelor;
 2. b) probă scrisă;
 3. c) probă practică
 4. d) interviul.

 III.2. Conţinutul şi evaluarea probelor

Nr.

crt.

Denumire probă/timp de lucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Selecție dosare

Dosare complete

Admis/Respins

2.

Proba scrisă

2 ore

Cunoștințe teoretice legislative

-          4 itemi cu alegere multiplă(10p/item)

-          4 itemi cu alegere duală (10p/item)

-          1 item cu răspuns structurat(20p/item)

 

40p

40p

20p

Total probă

100 de puncte

   3.

 Probă practică

  1 oră

-        capacitatea de adaptare;

-        îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

-        capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

-        îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

-        capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

20 p

20 p

20p

 

20 p

20 p

Total probă

100 de puncte

4.

Interviul

 

30 de minute

-          Abilități şi cunoştinţe impuse de funcţie

-          Capacitatea de analiza şi sinteză

-          Motivaţia candidatului

-          Comportament în situații de criză

-          Lucrul în echipă

-          Disponibilitatea la timp de lucru prelungit

20p

20p

20p

10p

15p

15p

 

Total probă

100 de puncte


Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 1. BIBLIOGRAFIE

1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor;
 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;
 1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • CAPITOLUL I - Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • secţiunea 1 - obligaţii generale;

-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.
 2. OMEN nr. 5115/15.12.2014 privindRegulamentului de organizare şifuncţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 3. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.

 

 1. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale: 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale Răcăciuni, conform graficului.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0234251325 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale Răcăciuni, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Publicarea anunţului

19 /09/2017

 

Înscrierea

20/09/2017 - 2/10/2017

 

Evaluarea dosarelor

10/10/2017

 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

10/10/2017, ora 11.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

10/10/2017, orele 14.00 – 16.00

 

Afişarea soluţionării contestaţiilor

 11/10/2017, ora 8.30

 

Proba scrisa

11/10/2017, ora 9,00

 

Proba practică

12/10/2017,ora 9.00

 

Interviu

12/10/2017,ora 10.00

 

Afişarea rezultatelor

12/10/2017, ora 13,00

 

Depunerea contestaţiilor

 12/10/2017, orele 13,00 – 15,00

 

Soluţionarea contestaţiilor

13/10/2017, ora 9.00

 

Afişarea rezultatelor finale

13/10/2017, ora 13.00

 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări. 

Documente / Dosar concurs secretar contabil

I. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate)
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL(unde este cazul)
 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model european însoţit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

 

II. TEMATICA DE CONCURS:

II. 1 pentru postul de secretar

 • Contractul individual de muncă
 • Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 • Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 • Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • Protecția informațiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
 • Reglementări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
 • Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor
 • Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)

II. 2 pentru postul de contabil

 • Cunoștințe operare în programele de contabilitate;
 • Operațiile privind salarizarea personalului într-o unitate de învățământ
 • Cunoașterea normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
 • Cunoașterea normelor metodologige privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata instituțiilor publice
 • Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
 • Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului achiziție publică
 • Realizarea și completarea documentelor financiar contabile
 • Cunoașterea normelor metodologige pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar și stabilirea fianțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat
 • Inventarierea anuală a patrimoniului
 • Stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)

 

III.  PROCEDURA DE SELECȚIE

 

III. 1. Probe de concurs:

 1. a) selecţia dosarelor;
 2. b) probă scrisă;
 3. c) Interviul.

 

III. 2. Conţinutul şi evaluarea probelor

 

Nr.crt.

Denumire probă/timp de lucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Selecție dosare

Dosare complete

Admis/Respins

2.

Proba scrisă

2 ore

Cunoștințe teoretice legislative

-          4 itemi cu alegere multiplă(10p/item)

-          4 itemi cu alegere duală (10p/item)

-          1 item cu răspuns structurat(20p/item)

 

40p

40p

20p

Total probă

100 de puncte

3.

Interviul

 

30 de minute

-          Abilități şi cunoştinţe impuse de funcţie

-          Capacitatea de analiza şi sinteză

-          Motivaţia candidatului

-          Comportament în situații de criză

-          Lucrul în echipă

-          Disponibilitatea la timp de lucru prelungit

20p

20p

20p

10p

15p

15p

 

Total probă

100 de puncte

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

IV. BIBLIOGRAFIE

IV. 1 bibliografia pentru postul de secretar

Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011; 

OMEC nr.5115/15.12.2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 153/2017, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

H.G.500/2011 privind registrul general de evidența al salariaților;

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

IV. 2 bibliografia pentru postul de contabil

LEGEA nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale;

LEGEA nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);

LEGE  500/2002 – privind finanțele publice, cu modificări și completări;

HG.  500/2011 – Registrul general de evidența salariaților; 

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. ( actualizată)

LEGEA  76/2002 – privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificări și completări;

LEGEA 153/2017, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

ORDIN MFP 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

ORDIN MFP 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN MFP 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 2139/2004 – pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe;

Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. 395/2015-aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica;

Ordinul 634/2015- privind documentele financiar-contabile;

H.G. 31/2017- privind aprobarea normelor metodologice pentru bdeterminarea costului standard per elev / preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

H.G. 26/2013 – privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe